2019. a karikasarja „Lõuna-Eesti Karikas“ üldjuhend

1. ÜLDKORRALDUS

1.1. 2019. a. karikasari Lõuna-Eesti Karikas sõiduautodele toimub mitmeetapilise seeriavõistlusena. Sari koosneb 3 talvisest ja 3 suvisest etapist, millest üks suvine ja
üks talvine etapp sõidetakse Tarvastu Karikas 2019 raames, üks suvine ja üks talvine etapp sõidetakse Piiroja Karikas 2019 raames ning üks suvine ja üks talvine etapp
Võrumaa Karikas 2019 raames. Igaks „Lõuna-Eesti Karikas“ etapiks koostab võistluste korraldaja eraldi juhendi, kust nähtub, et antud võistlus kuulub eeltoodud karikasarja arvestusse.
Juhend registreeritakse EAL-is ja avaldatakse vähemalt kaks nädalat enne võistluse toimumise aega aadressil www.autosport.ee/rk

1.2. Karikasari viiakse läbi vastavuses EAL kiirusalade võistlusmäärustega, võistluste korraldamise üldeeskirjadega, kehtivate tehniliste tingimustega, autospordivõistluste
korraldamise üldiste alustega, käesoleva üldjuhendiga ja etappide juhenditega.

1.3. Võimalikud muudatused kalenderplaani kehtestatakse hiljemalt 7 kalendripäeva enne võistlusi, seejärel avaldatakse muudatus võistlusjuhendi lisana (bülletään)
www.autosport.ee/rk

1.4. Sarja etappide arv on 6 (3 talvist ja 3 suvist).

1.5. Soovituslik võistluste ajakava:

  • 8.00 – 9.20 võistluste mandaat ja autode tehniline kontroll
  • 8.15 – 9.15 tutvumine rajaga (vastavalt raja oludele tutvumisring autoga või tutvumine jalgsi)
  • 9.20 – 9.30 võistlejate koosolek
  • 9.45 – võistlussõitude algus
  • 17.00 – autasustamine

2. ARVESTUSKLASSID, VÕISTLUSAUTOD

2.1 Arvestusklassid

2.1.1 2WD noored (kuni 17-aastased k.a.), esi- või tagavedu.

2.1.2 2WD naised.

2.1.3 2WD esivedu.

2.1.4 2WD tagavedu.

2.1.5 4WD Mini (autod kaaluga kuni 1200 kg).

2.1.6 4WD (autod kaaluga üle 1200 kg.)

2.1.7 LADA-klassik

2.1.8 RAHVAKROSS 2WD esivedu

2.1.9 RAHVAKROSS 2WD tagavedu

2.1.10 RAHVAKROSS 2WD LADA-klassik

2.2 Võistlusautod

2.2.1 Klassides 2.1.1 – 2.1.6 lubatakse osaleda kõikidel 2WD kinnise kerega autodel, mis vastavad antud võistlusjuhendi tingimustele. Autod ei pea omama autoregistri
numbrimärke ega omama tehnilist ülevaatust ja kehtivat liikluskindlustust. Välja arvatud juhul kui see on nõutud võistlusjuhendis.

2.2.2 Klassis 2.1.7 lubatakse osaleda kõikidel 2WD kinnise kerega autodel, mis vastavad LADA-klassik klassi autode tehnilistele tingimustele.

2.2.3 Klassis 2.1.8 – 2.1.9 lubatakse osaleda kõikidel 4WD kinnise kerega autodel, mis vastavad karikasarja tehnilistele tingimustele.

2.2.4 Klassis 2.1.10. lubatakse osaleda kõikidel autodel, mis vastavad LADA-klassik rahvakrossiautode tehnilistele tingimustele.

2.2.5 Võistlusautod võivad omada EAL tehnilist kaarti.

2.2.6 Nõuded rehvidele talvistel etappidel (jäärada): Lubatud on kasutada eranditult Continental IceContact 2 rehve. Igasugune rehvide lõikamine on keelatud. Naastu väljaulatuva osa pikkus rehvist võib olla kuni 2 mm, kaal kuni 1,4 g. Lubatud on naastude mõõtu töötlemine, kuid naastude kuju muutmine on keelatud. Eemaldunud naastu tagasi liimimine Continental Ice Contact 2
tüüpi rehvi oma on lubatud, kuid naastude lisamine on keelatud.

2.2.7 Nõuded suvistele etappidel: lubatud on kasutada Barum Brillantis 2 ja Bravuris 3HM rehve, mis on ostetud Oru Äri AS kaudu.

2.2.8 Kontroll rehvide üle toimub enne starte ja voorude kestel. Rehvid peavad vastama tingimustele võistluse igal ajahetkel.

2.2.1 Võistlusnumbrid ja kohustuslik reklaam organisaatorilt.

3. OSAVÕTJAD

3.1. Ühel autol võib võistelda 3 (kolm) võistlejat. Kõik sõitjad tasuvad osavõtumaksu, teadustada mandaadis. Võistleja peab esitama mandaadis täidetud ja allkirjastatud
osavõtuavalduse, kehtiva EAL võistlejalitsentsi või rahvaspordi või rahvakrossi kaardi. Igas soovitud klassis osalemiseks tuleb tasuda eraldi osavõtutasu, samuti täita eraldi
osavõtuankeet. Noortel, kellel puudub kehtiv sõitjalitsents, peab olema täidetud vanema või ametliku hooldaja luba, mille blanketi leiab järgnevalt lingilt: http://autosport.ee/rallyreg/public/series_file/Vanema_luba.doc.

3.3. Stardimaksud Stardimaksud on vastavuses konkreetse sarja tavastardimaksudega, millele lisandub 5 eurot sarjas osalemise tasu. Ainult Lõuna-Eesti karikasarjas osaleda ei saa.

4. VÕISTLUSTE KÄIK

4.1. Klassid: 2WD noored, 2WD naised, 2WD esivedu, 2WD tagavedu, SOJUZKlassic, 4WD Mini, 4WD stardivad võistlustel eraldistardist. Läbitav ringide arv ja sõitude arv avaldatakse konkreetse võistluse juhendiga.

4.1.2 Klassides 4WD Mini ja 4WD peetakse eraldi arvestust juhul, kui mõlemis klassis on startijaid vähemalt viis.

4.2. Klass RAHVAKROSS:

4.2.1. Rahvakrossiklasside võistlus korraldatakse rallikrossi või autokrossi süsteemis.

4.2.2. Klasside võistlusdistantsi pikkus määratakse võistlusjuhendiga.

4.2.3 Korraldaja avaldab võistlusjuhendis, millises distsipliinis (autokross või rallikross) rahvakrossiklassides võisteldakse.

4.2.4 Kasutusel on „jokker lap“. Kõik võistlejad on kõikides eelvoorudes ja finaalsõitudes kohustatud läbima ühel korral lisatasku.

4.2.5 Korraldajatel on õigus võistluste käiku ja läbiviimisesse viia sisse jooksvalt muudatusi, tagades osalejate informeerituse.

4.3. Autol võib korraga näha olla ainult üks stardinumber.Vale stardinumbri kasutamisel antud sõiduvooru tulemust ei aktsepteerita.

4.4. Karikasarja etappidel karistatakse võistlusmääruste rikkujaid võistluste juhi otsusega. Karistused sõltuvalt rikkumiste tõsidusest ning korduvusest (kohtunike töö segamine, ebasportlikud sõiduvõtted, ebasportlik käitumine jmt eest). Võistlustulemuste tühistamise otsuse teeb võistluste juht vastavalt võistluste ametnike ettekandele.

4.5. Korraldajal on rikkumiste puhul õigus määrata rahatrahve, kui see on võistlusjuhendiga sätestatud.

Karistused

Rikkumine Karistus (kuni)

1. Tehnilistele tingimustele mittevastavus Stardikeeld

2. Kehtiva sõitjalitsentsi puudumine Stardikeeld

4. Osalustasu maksmata Stardikeeld

5. FIA või juhendiga sätestatud ohutusnõuete mittetäitmine Võistluste juhi otsus

6. Hilinemine stardijoonele, kui see tekitab viivituse võistluse käigus Sõiduvoorust eemaldamine

8. Rajatähiste nihutamine või väljaspool rada sõitmine eesmärgiga parandada aega Sõiduvoorust eemaldamine

9. Valestart sõiduvoorus Karistus + 20 sek Valestart poolfinaalis; finaalis Kordusstart ja kohustus läbida rikkujal jokker lap kahel korral

10. Joker Lap’i mitteläbimine sõiduvoorus 120-sekundiline karistus Joker Lap’i mitteläbimine poolfinaalis; finaalis Poolfinaali; finaali viimane koht ja punkte selle sõidu eest ei saa

11. Joker Lap’i läbimine mitmel korral sõiduvoorus 120-sekundiline Karistus

12. Joker Lap’i läbimine mitmel korral poolfinaalis; finaalis Poolfinaali, finaali viimane koht (enne mittestartijaid)

13. Lipusignaalide eiramine Võistluste juhi otsus; Kollase lipu eiramine Hoiatus koos +20 sekundiline karistus kuni võistluselt eemaldamiseni

14. Ohutusnõuete eiramine võistluse ajal Võistluste juhi otsus

15. Liigne kiirus boksialal Rahatrahv 50 EUR

16. Aluskatte puudumine boksialal võistlusautol Rahatrahv 50 EUR

5. OHUTUS

5.1. Autode ja sõitjate ohutus.

5.1.1 Igal võistlusautol peab olema vastupidavast ja vedelikke mitteläbilaskvast materjalist aluskate (PVC) suuruses vähemalt 3 x 4 m. Aluskatte kasutamine boksiala on kohustuslik. Katte mittekasutamisel rahatrahv vastavalt karistuse tabelis punktile 16.

5.1.2 Võistlusautodes ei tohi olla kinnitamata esemeid.

5.1.3 Treening- ja võistlussõitudes on kiivri kasutamine kohustuslik. Kiivril peab olema E-tähistus, DOT-markeering või FIA homologeering (võib olla aegunud). Sõiduriietus
rahvakrossiklassides vastavalt rahvakrossiautode tehnilistele tingimustele. Klassides 2.1.1-2.1.7 peab sõiduriietus olema pikkade varrukatega ja käed kaitstud mittepõlevast
materjalist kinnastega.

5.1.4 Treening- ja võistlussõitudes on võistlusautos viibijatel kinnitatud turvarihmade kasutamine kohustuslik.

5.1.4.1 Klassis RAHVAKROSS kohustuslik ohutusvarustus peab vastama Rahvakrossi tehnilistes tingimustes kinnitatutele.

5.1.5 Treening- ja võistlussõitudes võib autos viibida ainult juht va. klassis 2.1.1 ja 2.1.2, kus kaassõitja peab omama juhtimisõigust ja talle kehtivad samad turvalisusnõuded, mis juhilegi.

5.1.6 Treening- ja võistlussõitudes võib autos viibida ainult juht. Klassis 2.1.1 ja 2.1.2 võib võistleja kõrval istuda juhendaja, kes ei tohi osaleda samal võistlusel võistlejana.
Juhendaja peab omama juhtimisõigust ja talle kehtivad samad turvalisusnõuded, mis juhilegi.

5.1.7 Tehnilise komisjoni otsusega võidakse starti mitte lubada autosid, mille tehniline seisukord võib võistluse käigus sõitjale ja ümbritsevaile ohtlikuks muutuda ning mis
võivad häirida võistluste kulgu.

5. TULEMUSED

5.1. Sõidetakse 3 vooru. Igas voorus fikseeritakse raja läbimise aeg 0,1 sekundilise täpsusega ning kiireim omas arvestusklassis saab ühe punkti, teise aja saanud saab
2 punkti jne. Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima vähemalt kaks sõiduvooru.

5.2. Lõplik paremusjärjestus saadakse võistleja kahe parema vooru tulemuspunktide summeerimisel. Võrdsete punktide korral saab määravaks parem tulemus kolmandas,
siis teises ja siis esimeses voorus.

5.3. Karikasarja paremusjärjestuse määravad võistlejate poolt kogutud punktisummad karikasarja etappidelt. Sari loetakse toimunuks kui toimus vähemalt 3 etappi. Arvesse
lähevad kõik etapid.

5.4. Igal etapil antakse kuueteistkümnele esimesele võistlejale punkte tabeli 1 kohaselt.

5.5. Sarja etapp võistlusklassi arvestuses loetakse toimunuks, kui stardib vähemalt üks võistleja.

5.6. Karikasari arvestusklassis loetakse toimunuks, kui läbi sarja stardib kokku vähemalt kolm võistlejat.

5.7. Kirjalikke esildisi sarja punktiarvestuse kohta võetakse korraldajate poolt vastu 3 tööpäeva jooksul pärast etapi toimumist. Protestiaeg etappidel on 15 minutit pärast
esialgsete tulemuste avaldamist.

5.8. Korraldaja avaldab tulemused aadressil: www.autosport.ee/rk hiljemalt võistlusele järgneval esimesel tööpäeval.
SPRINT:

Tabel 1. Punktid vastavalt kohale.
Koht 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Punkte 20 17 15 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Punktisummade võrdsuse korral eelistatakse võistlejat, kellel on rohkem võite (teisi, kolmandaid jne kohti), nende võrdsuse korral määrab parem tulemus viimaselt etapilt.

5.9. RAHVAKROSS .Klassis rahvakross saab iga võistleja karikaarvestusse punkte vastavalt omas klassis saavutatud tulemustele etappidel. Ühe halvima etapi tulemus läheb mahaarvamisele.
Mitteosalemist ei loeta tulemuseks. Tulemuse saamiseks tuleb võistlejal osaleda vähemalt ühes eelsõidus või poolfinaalis.

5.9.1 Etappide punktid summeeritakse ja selgitatakse välja võitja.

5.9.2 Punkte antakse järgnevalt: I – 20; II – 17; III – 15; 4. – 13; 5. – 12; 6 – 11; 7 – 10; 8 – 9; 9. – 8; 10 – 7; 11 – 6; 12 – … – 1.

5.9.3 Kui võistleja vahetab hooaja kestel võistlusklassi, siis punkte ümber ei tõsteta.

5.9.4 Punktisummade võrdsuse korral määrab lõpliku kohtade jagunemise parem tulemus viimaselt toimunud etapilt, kus mõlemad võistlejad osalesid, seejärel eelviimaselt jne.

5.9.5 Võistleja tulemuse tühistamisel võistlusel karikasarja punkte ei teenita.

6. AUTASUSTAMINE

6.1. Karikasarja klasside kolme parimat autasustatakse karikatega.